logo Hemit

Foredragsholdere og bidragsytere

Disse foredragsholderne og bidragsyterne møter du på Hemit-konferansen 2019!

Paul Gundersen

Paul Gundersen

Paul Gundersen har vært direktør for Helse Midt-Norge IT (Hemit) siden 2006. Paul har jobbet med IT-ledelse siden 1987, og er opptatt av at Hemits leveranser skal ha stor verdi for de ansatte på sykehusene og gi forbedret pasientomsorg.

Elin Wikmark Darrell

Elin Wikmark Darrell 176x235.jpg

Elin Wikmark Darrell er dagens konferansier. Hun er IT-leder i Værnesregionen, med Stjørdal kommune som vertskommune. Elin har et stort engasjement for digitalisering av kommune-Norge. Hun mottok i 2013 prisen som årets kommuneprofil blant annet for arbeidet med bruk av velferdsteknologi. 


Maria Bjerke

Maria Bjerke

Maria J. Bjerke har siden 22. september 2017 vært statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. 


Christine Bergland

Christine Bergland
Christine Bergland er direktør i Direktoratet for e-helse. Hun har hatt ansvar for gjennomføring av store nasjonale prosjekter, som automatisk frikort, e-resept, helsenorge.no og kjernejournal. I tillegg har hun hatt ansvar for utarbeidelsen av «Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022». Christine har vært en pådriver for etableringen av nasjonale arenaer for bedre samhandling og styring av IKT i helsesektoren. 


Trude Basso

Trude Basso
Trude Basso er spesialist i ortopedisk kirurgi og jobber som overlege ved Ortopedisk avdeling ved St. Olavs hospital. Hun har en doktorgrad i biomekanikk, og forsker i dag på forebygging av brudd gjennom standardisering, tverrfaglighet og jobbglidning. Trude var inntil nylig redaktør for Yngreleger.no og har formidlet behov for en tilnærming til kunstig intelligens og Helse-IT som er rasjonell for både helsearbeidere og pasienter. 


Morten Wolden


Morten Wolden
Morten Wolden er rådmann i Trondheim kommune. Som øverste administrative leder, har rådmannen et spesielt ansvar for å utvikle organisasjonen. Lederskap og innovasjon er viktige elementer i dette arbeidet.


Lars Dahl Pedersen

Lars Dahl Pedersen
Lars Dahl Pedersen startet våren 2019 som seniorrådgiver ved Kronprins Fredriks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet. Han har en PhD i Statskunskab. Lars har vært toppleder i helsevesenet i 22 år. De siste ti årene har han vært sykehusdirektør ved Hospitalsenhed Midt som består av sykehusene i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive.


Torbjørg Vanvik

Tobjørg Vanvik
Torbjørg Vanvik ble ansatt som direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge RHF fra oktober 2010, og fra januar 2016 som programdirektør for Helseplattformen. Nå er Torbjørg administrerende direktør i Helseplattformen AS og prosjektdirektør for innføringsprosjektet til Helseplattformen. 


Katie Larson

Larson_Katie_02.jpg
Katie Larson er Epics innføringsdirektør i Norge. Hun har jobbet med Helseplattformen siden april i år, og har jobbet i Epic i 10 år. Katie kommer fra innføring ved to sykehus i London, og har arbeidet med helsevirksomheter i USA, Finland og Libanon.


Ronald Petru

Ronald Petru
Ronald Petru was the Chief Medical Information Officer of the Radboud University Medical Center from April 2014 until August 2019. He combined this with his work as clinician. He is also an experienced programmer in several programming languages and is certified as inpatient application specialist for the Epic EMR system. 


Gunnar A. Johansen

Gunnar Johansen
Gunnar A. Johansen er avdelingsdirektør i HelseCERT og har jobbet der siden 2013. Han har jobbet med IT-cybersikkerhet i over 20 år. HelseCERT jobber med å oppdage, forebygge og håndtere alvorlige cyberangrep i helse- og omsorgssektoren.

Tor Stokke
Tor Stokke
Tor Stokke er partner og leder av avdeling for teknologi og media i advokatfirmaet SimonsenVogtWiig. Han har vært forhandlingsleder for Helseplattformen og juridisk ansvarlig for at anskaffelsen har ivaretatt krav til personvern og til sikkerhet og beredskap gjennom de ulike fasene av anskaffelse og innføring.

Øyvind Røset

Øyvind Røset
Øyvind Røset er ansatt i Helseplattformen AS, med ansvar for området informasjonssikkerhet. Han begynte i anskaffelsesprosjektet Helseplattformen i 2015, med hovedfokus på tilgangsstyring, personvern og teknisk sikkerhet. Før han begynte i Helseplattformen, arbeidet han 10 år ved St. Olavs hospital, som informasjonssikkerhetskoordinator og personvernombud. Av et yrkesliv på 20 år, har 16 av dem i stor grad handlet om sikkerhet, både teknisk og organisatorisk.

Øyvind Høyland

Øyvind  Høyland
Øyvind Høyland er ansatt i Helseplattformen AS og er prosjektleder for «Applikasjonsstøtte» som inkluderer delprosjektene: Teknisk, Integrasjoner, Migrering og IAM. Han var delprosjektleder for teknisk område i anskaffelsen, og har jobbet med Helseplattformen siden november 2015. Før dette jobbet han ved Medisinsk Teknisk Avdeling ved St. Olavs hospital HF, og har jobbet mye med integrasjoner av medisinsk utstyr mot sykehusenes IKT-systemer, og aktiv deltaker i normens utarbeidelse av faktaark for informasjonssikkerhet ved bruk av medisinsk utstyr.

Christer Jensen

Christer Jensen
Christer Jensen er far til Silje på 9 år som har diabetes type 1, men også innovasjonsrådgiver i Helse Møre og Romsdal HF med en doktorgrad i klinisk medisin fra NTNU. Christers datter, Silje, var som seksåring den første i Norge som hadde en hjemmelaget kunstig bukspyttkjertel. Denne har nå vært i bruk i 1000 dager og har vært et paradigmeskifte i livet til Silje og hennes familie. Hvordan balanserer vi informasjonssikkerhet og behandlingsbehov?

Tor Erling Evjen

Kopi av Tor Erling Evjen.JPG

Tor Erling Evjen er enhetsleder for "Enhet for service og internkontroll" i helse og velferd i Trondheim kommune. Tor Erling er utdannet sykepleier, men har jobbet med e-helse-relaterte oppgaver de siste 20 årene. Enheten er inndelt i to områder; avdeling for kvalitet og internkontroll og avdeling for fagsystem og velferdsteknologi. Han var med å starte opp Helseplattformen som programleder for kommunen i 2015. Nå har han hovedansvar for samhandling og oppfølging mot opsjonskommunene i Midt-Norge. 


Trude Wikdahl

Trude Wikdahl
Trude Wikdahl er kommunalsjef for helse og velferd i Melhus kommune. Hun er utdannet sykepleier og har en mastergrad i administrasjon og ledelse fra CBS. Trude har tidligere jobbet i lederstillinger ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Skaun kommune og i Sør-Varanger kommune. Hun er opptatt av ledelse, kompetanse og utvikling. 


Heidi Pallin Aaring

Heidi Pallin Aaring 176x235.jpg
Heidi Pallin Aaring er prosjektleder og ansatt ved enheten «IT og digital samhandling» i Melhus kommune. Hun leder innføringen av velferdsteknologi for det interkommunale velferdsteknologiprosjektet i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal. Heidi er utdannet ingeniør og har en mastergrad i teknologiledelse. I tillegg er hun med i RAG (regional arbeidsgruppe) i Helseplattformen og leder arbeidet med innføringsprosjektet for opsjonskommunene i Trondheims-området.


Benedicte Nyborg

Benedicte Nyborg
Benedicte Nyborg er leder for Regionalt Responssenter i Kristiansund. Hun er også prosjektleder velferdsteknologi ved Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund og leder det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet på Nordmøre.
Benedicte har bakgrunn som sykepleier med videreutdanning i ledelse, samt velferdsteknologi. Hun har bred ledererfaring fra ulike kommunale enheter og har også jobbet i akuttmottak og ambulanse.


Signe Elisabeth Åsberg

Signe Elisabeth Åsberg.jpg
Signe Elisabeth Åsberg er postdoctor og forskningskoordinator ved Geminisenter for Sepsisforskning. Hun har en PhD i molekylær medisin og forsker på risikoen for sepsis hos kreftpasienter. Signe er medlem av European Sepsis Alliance working group for Policy and Stakeholder Engagement. Geminisenter for Sepsisforskning arbeider for å redusere sykdom og død som følge av sepsis, med fokus på persontilpasset forebygging, behandling og oppfølging.Håvard Ulsaker

Håvard Ulsaker.jpg
Håvard Ulsaker er medisin- og forskerlinjestudent ved NTNU. Håvard forsker innen minimal invasiv kirurgi på hovedpulsåren. Han er også arbeidslivsansvarlig i Norsk medisinstudentforening.


Robert Jenssen

Robert Jenssen
Robert Jenssen er professor og leder for UiT Machine Learning Group. Han forsker på maskinlæring for datadrevet helseteknologi og har publisert en rekke arbeider relatert til beslutningsstøtte ved analyse av data fra elektroniske pasientjournaler. Jenssen har hatt lengre forskningsopphold ved Danmarks tekniske universitet, ved University of Florida og ved det tekniske universitetet i Berlin. 

Keith Downing
Ketih Downing
Keith Downing is a professor of Artificial Intelligence (AI) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim, Norway.  He is also an Affiliate Scholar in the Neuroscience Department of Oberlin College.  His main interests, experiences and publications are at the intersection of AI, Artificial Life, and Computational Neuroscience. 


Frank Lindseth

Frank Lindseth
Frank Lindseth is a professor in the computer science department at NTNU and a core member of the Norwegian Open AI Lab. His research field is visual computing with special focus on computer vision, an area completely taken over by data-driven methods and AI. Lindseth has over 20 years of experience in the medical field, working at SINTEF Medical Technology and the national advisory unit for ultrasound and image-guided therapy in close collaboration with surgeons at St. Olav university hospital. 


Jari Renko

Jari Renko
Jari Renko has a background rooted in telecommunications and IT- Security as well as experience in healthcare environment having served as the CIO of Helsinki Uusimaa Hospital Group 2008-2015. As the Chief Technology officer of Apotti- initiative his goal is to leverage both technology and process transformation to enhance both Healthcare and Social Services in Finland. Apotti is a Finnish transformational project that develops social and healthcare services and adopts a regionally uniform social and healthcare information system. It has the added goal of developing around it flexible ecosystem to speed up digital transformation in healthcare on a global scale.

Björn Gustafsson

Bjørn Gustafsson 176x235 bruk.jpg
Björn Gustafsson har bred erfaring fra klinisk praksis, ledelse, forskning og utdanning. Han er dekan ved fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU siden 2015. Før det var Björn prodekan ved samme fakultet fra 2012. Han er professor i gastroenterologi og har arbeidet som lege ved St. Olavs hospital siden 1997.


Oddgeir Lingaas Holmen

Oddgeir Holmen.jpg
Oddgeir Lingaas Holmen jobber med strategisk verdiskaping fra store data. Han er utdannet lege med doktorgrad i befolkningsgenetikk, og holder nå rollen som Chief Information Officer ved HUNT datasenter ved NTNU.


Jarl Reitan

Jarl Reitan 176x235.jpg
Jarl Reitan jobber som tjenestedesigner ved Regionalt senter for helsetjenesteutvikling ved St. Olavs hospital. Siden år 2000 har han jobbet med design- og innovasjonsarbeid i næringslivet og offentlig sektor. Jarls forskningstema er brukersentrert design, deltakende design og tjenestedesign. Hans drivkraft er å omsette forskningsbasert kunnskap til nye innovasjoner som gir samfunnsnytte. Særlige forskningsområder er telemedisin og avstandsoppfølging av personer med kronisk sykdom.


Kathrin Enebakk

Kathrin Enebakk
Kathrin Enebakk jobber som rådgiver innen smittevern og kvalitetsarbeid. Hun har siden mars 2019 jobbet med avstandsoppfølging som prosjektleder for innovasjonsprosjektet «Regionale videopoliklinikker». Kathrin er utdannet sykepleier med videreutdanning innen smittevern og folkehelsevitenskap, og har jobbet i seksjon for helsetjenesteutvikling i Helse Møre og Romsdal siden 2012. 


Lasse Frantzen
Lasse Frantzen
Lasse Frantzen er seniorrådgiver i Helsedirektoratet og leder i 2019 et utredningsoppdrag om nasjonal tilrettelegging for medisinsk avstandsoppfølging. Han har tidligere ledet nasjonalt velferdsteknologiprogram. Lasse har sin faglige bakgrunn fra kommunesektoren og har en økonomisk/administrativ utdannelse. Han har 20 års arbeidserfaring fra helse- og omsorgssektoren.


Erik Smistad

Erik Smistad

Erik Smistad er utdannet sivilingeniør i datateknikk og har en PhD i medisinsk bildeanalyse. I dag forsker han mest på kunstig intelligens og maskinlæring i medisinsk bildediagnostikk innenfor ultralyd, MR og CT. Han er ansatt som forsker på SINTEF Medisinsk Teknologi og som postdoktor ved NTNU.

Mattjis Elschot

Mattijs Elschot 176x235.jpg
Mattijs Elschot is educated as a Medical Engineer and holds a PhD in Medical Imaging. As a Researcher and Associate Professor at NTNU, he works on the cutting edge of medical physics and clinical practice. His current research focus lies on prostate cancer imaging with PET and MRI, and the emerging role of machine learning in this field.

Harald Aarset

Harald Aarset.jpg
Harald Aarset er spesialist i patologi og avdelingssjef for Avdeling for patologi ved St. Olavs hospital. Han er også prosjekteier for prosjektet for innføring av digital patologi i Helse Midt-Norge og medlem av prosjektstyret for det nasjonale digital patologi-prosjektet i regi av Nasjonal IKT.

Mari Jebens

Mari Jebens.jpg
Mari Jebens er seksjonsleder ved Seksjon for spesialanalyser patologi ved Avdeling for patologi på St. Olavs hospital. Hun er med i prosjektet for innføring av digital patologi i Helse Midt-Norge, hvor hun har ansvaret for å ivareta bioingeniørenes behov. Overtar som avdelingssjef for Avdeling for patologi på St. Olavs hospital 2. januar 2020.

Stig Slørdahl

Stig Slørdahll

Stig Slørdahl har vært administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF siden 2015. Stig var dekan ved Det medisinske fakultet ved NTNU i Trondheim i 10 år. Han er professor i kardiovaskulær fysiologi. Stig har bred erfaring fra klinisk praksis som kardiolog og indremedisiner, ledelse, forskning og utdanning. Sist oppdatert 18.09.2019