logo Hemit
Tastatur med handlekurv

For leverandører til Helse Midt-Norge

Elektronisk handelsformat

Regjeringen pålegger både stat og kommune å kreve elektronisk faktura. Forskriften om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser trådte i kraft 2. april 2019, og gjelder for anskaffelser som starter etter dette. 

Elektronisk handelsformat (EHF) er en standard for elektronisk utveksling av informasjon mellom oppdragsgiver og leverandør gjennom hele anskaffelsesprosessen. 

Standarden gjør at dokumenter som sendes fra for eksempel en oppdragsgiver, kunne leses av leverandørens datasystem selv om datasystemene er ulike. 

Er du leverandør til foretak i Helse Midt-Norge fakturerer du oss med elektronisk faktura i henhold til standarden elektronisk handelsformat (EHF).

E-handel ved hjelp av elektronisk handelsformat (EHF) innebærer meldingsutveksling mellom kjøper og selger i henhold til Digitaliseringsdirektoratets anbefalte EHF-standard som er basert på den europeiske PEPPOL-standarden.
Helse Midt-Norge har tatt i bruk EHF-formatet på følgende meldingstyper:

  • Faktura
  • Katalog
  • Ordre
  • Ordrebekreftelse
  • Pakkseddel

Ordre, ordrebekreftelse og ​pakkseddel vil vi innføre i samarbeid med hver enkelt leverandør. Vi oppfordrer da leverandører til å ta kontakt for etablering av EHF ordre og ordrebekreftelse.

I alle avtaleforhold har partene lojalitetsplikt. Dette er ikke en skriftig regel, men følger av ulovfestede avtalerettslige forpliktelser. 

Lojalitetsplikten stiller krav til forsvarlig og lojal opptreden gjennom hele avtaleforholdet. Dette innebærer at begge parter til en viss grad har en plikt til å ivareta den andres interesser innenfor avtaleforholdet. 

I henhold til anskaffelsesloven § 1 om regelverkets formål, skal det offentlige opptre med integritet ved offentlige anskaffelser, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Alle våre anskaffelser kunngjøres på nettstedet doffin.no

Alle prosessene følger Lov om offentlige anskaffelser. Regelverket skal medvirke til at det offentlig opptrer med stor integritet, slik at allmenheten kan ha tillit til at kjøp til offentlig sektor skjer på en samfunnstjenelig måte. Blant det grunnleggende kravene i regelverket er:

  • God forretningsskikk
  • Høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandlingen
  • Lik behandling av leverandører
Alle anskaffelser i Hemit-regi skal, så langt det er mulig, være basert på konkurranse og anskaffelsesprosessene skal være forutsigbare, gjennomsiktige og etterprøvbare.

Hemit sin miljøprofil

​Vi i Hemit er opptatt av miljøet rundt oss og vår påvirkning på det. Gjennom daglig drift skal vi bidra til en bærekraftig utvikling og kontinuerlig redusere vår negative påvirkning på det ytre miljøet. 
Hemit arbeider systematisk med miljøledelse og kontinuerlig forbedring.

Sist oppdatert 15.05.2024