logo Hemit

Vårt arbeid med åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden, og sikre tilgang til informasjon.

Formål

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.
Hemit HF er totalleverandør og tjenesteintegrator av IKT-tjenester for Helse Midt-Norge og har ansvar for drift, forvaltning og utvikling av IKT-tjenester og -systemer i helseregionen. Som en del av spesialisthelsetjenesten skal vi bidra til ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i leverandørkjeden globalt og i alle aktiviteter lokalt.

En person som bruker verktøy for å reparere et hovedkort


Metode

Hemit HF er omfattet av åpenhetsloven og skal årlig redegjøre for sine aktsomhetsvurderinger. Formålet med aktsomhetsvurderingene er å få oversikt over og vurdere risiko for om det skjer brudd på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold, både internt i virksomheten og hos leverandørkjeder og forretningsforbindelser. Hemit HF utfører aktsomhetsvurderinger i tråd med OECD sine retningslinjer og systematikk. Prosessen for å vurdere og identifisere risiko relatert til åpenhetsloven gjennomføres i flere steg, og det innebærer blant annet en overordnet kartlegging av egen virksomhet, leverandørkjede og forretningspartnere som gir oss grunnlag for videre arbeid med risikovurderinger og prioriteringer.

 

Redegjørelse og informasjonskrav

Redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år, og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.
Enhver har krav på informasjon fra Hemit HF om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser Hemit HF har forårsaket eller bidratt til eller som er direkte knyttet til vår virksomhet eller produkter og tjenester fra våre leverandører, jf. Åpenhetsloven § 6.
Informasjonskrav skal sendes til postmottak@hemit.no
Hemit HF er pliktig til å gi informasjon innen rimelig tid, og senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt.

 

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Hemit HF

Samfunnsansvar ved Hemit HF- redegjørelse 2023 (fra og med side 16)

Samfunnsansvar ved Hemit HF- redegjørelse 2022

 

Sist oppdatert 11.06.2024