logo Hemit

Fremtidsrettet IKT ved nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) består av nytt akuttsjukehus på Hjelset og distriktmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund, og skal etter planen stå klart våren 2025. Hemit skal levere stabile, robuste og framtidsrettede IKT-løsninger til prosjektet. 

Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal

SNR vil bli det mest fremtidsretta sykehus og DMS i Helse Midt-Norge, hvor helseregionen tar i bruk ny teknologi, blant annet som følge av Helseplattformen. SNR skal samspille med og benytte samme IKT-løsninger som annen spesialisthelsetjeneste i Helse Midt-Norge. Dette er sentralt for å skape attraktive og robuste fagmiljø, sikre effektiv arbeidsflyt og kvalitet. 

Målet m​ed IKT-leveransene

Formålet med SNR er å sikre innbyggerne bedre kvalitet på tjenestene, økt pasientsikkerhet, utvidede åpningstider og kortere ventetid

IKT bidrar til direkte interaksjon med pasienter og løsninger, slik at helsearbeidere gir en best mulig pasientbehandling. 

Sånn er prosjektet organisert

Helse Møre og Romsdal HF (HMR) er prosjekteier og byggherre. Oppdraget til Sykehusbygg HF er å ha ansvaret fra forprosjekt til overlevering. 

Hemit er ansvarlig for leveranser innen datanett, IKT-utstyr, AV-løsninger, telefoni og mobile løsninger, digital TV-og mediadistribusjon, meldingstjener, konfigurasjon av pasientsignal, akuttvarsling og integratortjenester. 

I tillegg utfører Hemit en rekke andre oppgaver for å ivareta sikkerhet, risikovurderinger, løsningsdesign, anskaffelser, testing og koordinering mot linjeorganisasjonen i Hemit. Dette innebærer også håndtering av grensesnitt mot andre aktører i SNR. 

 

Sist oppdatert 20.12.2023