logo Hemit
Grafisk brukergrensesnitt, bakgrunnsmønster

Hemits virksomhetsstrategi 2023-2026

Hemit skal bidra til bedre pasientbehandling, bedre pasientopplevelse og en bedre og mer effektiv hverdag for ansatte. 

IKT for liv og helse

 
​​Helsetjenesten skal gjennomgå store endringer for å sikre en bærekraftig utvikling de neste årene. Teknologi, digitalisering og innovasjon er vesentlige virkemidler som skal bidra til endringene som vil kreves.
 
Hemit er totalleverandør og tjenesteintegrator av IKT-tjenester for Helse Midt Norge. Tjenesteintegratorrollen forutsetter Hemit har gode prosesser både internt og i samhandlingen med helsetjenesten, Helseplattformen og øvrige leverandører, og andre relevante samarbeidspartnere.
 
Helsetjenesten er avhengig av høy tillit til pasientbehandlingen og måten pasientinformasjon håndteres. Hemit har en helt sentral rolle i å ivareta informasjonssikkerhet og personvern gjennom å ivareta vårt ansvar som databehandler og bistå øvrige virksomheter i Helse Midt-Norge som er behandlingsansvarlige for stadig mer komplekse og sammensatte digitale løsninger. Hemit HF har et særskilt strategisk ansvar for all IKT infrastruktur. 
 
En forutsetning for å lykkes er å videreutvikle et godt arbeidsmiljø og utvikle og beholde kompetente medarbeidere i Hemit. 
 
Som ramme og retningsgiver for utvikling av Hemit virksomhet har vi etablert 5 strategiske målområder med delmål for strategiperioden 2023 – 2026.

Helsetjenesten er helt avhengig av effektiv anvendelse av teknologi for å sikre bærekraftige helsetjenester for fremtiden. Hemit skal bidra til en fremtidsrettet helsetjeneste gjennom tjenesteutvikling, prosjekter og oppdrag som bidrar til riktig bruk av teknologi. Gjennom aktiv bruk av metodikker som tjenestedesign og produktorientering skal Hemit bidra til en trinnvis utvikling av tjenestetilbudet. Hemit skal benytte teknologier som maskinlæring, kunstig intelligens, robotisering og automatisering. Dette legger til rette for en mer datadrevet helsetjeneste med redusert personellbehov og frigjort tid til pasientbehandling, samt en bedre og mer sammenhengende pasientopplevelse. 

Hemit skal bidra til at helsetjenesten når sine vedtatte bærekraftsmål og skal ta en aktiv rolle i bærekraftig digitalisering av helsetjenesten. ​Hemit skal også sikre at egen virksomhet understøtter FNs bærekraftsmål.​

For å skape en best mulig helsetjeneste er samarbeid og avklarte ansvarsområder mellom aktørene i helsetjenesten avgjørende. Hemit skal gjennom gode relasjoner og tett samarbeid med helsetjenesten, andre aktører innenfor ehelse og underleverandører i markedet spille en nøkkelrolle i å skape en best mulig helsetjeneste for pasientene i regionen.

Helsetjenesten er avhengig av høy tillit til pasientbehandlingen og måten pasientinformasjon håndteres. Hemit har en helt sentral rolle i å håndtere stadig mer komplekse og sammensatte digitale løsninger slik at informasjonssikkerhet og personvern ivaretas, samtidig som informasjon skal være tilgjengelig til rett person til rett tid. Det kreves stadig mer for å håndtere det digitale trusselbildet slik at de rette tiltakene for å forebygge og håndtere cyberangrep kan iverksettes. 

​Hemit er en aktiv bidragsyter til at helseforetakene som behandlingsansvarlig oppfyller kravene som lovverket stiller. Hemit har et særskilt ansvar Hemit skal sikre at vi ivaretar vårt ansvar som databehandler. I tillegg er opplæring og bevisstgjøring av ansatte av vesentlig betydning for å sikre forsvarlig håndtering av helse- og personopplysninger. Hemit skal bistå foretakene også i dette arbeidet.

Det er avgjørende for helsetjenesten å ha tilgang til rett kompetanse og kapasitet innenfor Hemit sine leveranseområder. Hemit skal i hovedsak dekke kapasitetsbehovet med egne ansatte med riktig og oppdatert kompetanse. For å lykkes med dette har Hemit et mål om å være regionenes mest attraktive arbeidsplass innenfor teknologi og ehelse. For å lykkes er det avgjørende å videreutvikle et godt arbeidsmiljø og utvikle og beholde kompetente medarbeidere i Hemit.

​Hemit er Helse Midt-Norges totalleverandør av IKT-tjenester. Vår rolle som tjenesteintegrator skal sikre gode og sammenhengende tjenester med høy nytteverdi. Vi forvalter og utvikler logistikk- og økonomiprosesser og vil ivareta fremtidige fellestjenester hvor regionalisering gir betydelig merverdi.  Hemit skal bidra til regional forvaltning og utvikling av Helseplattformen på vegne av sykehusene i Midt-Norge. Hemit skal bidra til størst mulig nytteverdi av Helseplattformen for helsetjenesten og pasientene i Midt-Norge.​​

 

Kompetent, pålitelig, løsningsorientert og imøtekommende

 

Her kan du lese hele Hemit sin virksomhetsstrategiSist oppdatert 15.05.2024